ПОЛОЖЕННЯ про комісію

Проект

Кабінет Міністрів України

Постанова

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу 4 Закону України «Про тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Положення про постійнодіючу комісію з формування об’єктів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
  2. Сільським, селищним, міським радам в трьохмісячний строк з моменту набрання чинності цією постановою:
    • розробити та затвердити Порядок ведення реєстру органів самоорганізації населення та забезпечити функціонування такого реєстру;
    • розробити та затвердити Порядок ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі з використанням тимчасових споруд, та забезпечити функціонування такого реєстру.

Прем’єр-міністр України                                                                                                       А.П.Яценюк

 

Затверджено

Постановою Кабінету Міністрів України

від ____________ 2016 р. №__________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійнодіючу комісію з формування об’єктів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

1. Загальні положення

1.1. Постійно діючі комісії з формування об’єктів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності(далі – Комісії, ОБ та ТС відповідно) створюються відповідно до частини 5 статті 3 Закону України «Про тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності».

1.2. Комісії створюються при виконавчих комітетах відповідних сільських, селищних, міських (в містах з районним поділом – районних у місті) рад та районних державних адміністраціях.

1.3. Комісії є дорадчими органами при виконавчих комітетах відповідних рад та відповідних адміністраціях та не мають статусу юридичної особи.

1.4. Забезпечення діяльності Комісій здійснюється виконавчими органами відповідних рад та відповідними адміністраціями.

1.5. Основним завданням комісій є вирішення питань щодо формування ОБ, а саме розгляд пропозицій щодо формування ОБ, формування ОБ з урахуванням наявної містобудівної та землевпорядної документації, встановлених обмежень, формування пропозицій щодо можливої кількості ТС на відповідному ОБ та їх функціональному призначенню.

2. Формування Комісій

2.1. Комісії створюються в складі 12 осіб за пропорційною участю органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність з використанням ТС у відповідному населеному пункті (в містах з районним поділом – району у місті) або районі, та органів самоорганізації населення (далі – ОСН) відповідного населеного пункту (в містах з районним поділом – району у місті) або району.

2.2. За квотою органів місцевого самоврядування до складу Комісії включають депутатів місцевих рад, обраних за відповідними виборчими округами, а в разі відсутності депутатів, які бажають брати участь в роботі Комісії, — представників виконавчих органів відповідних рад або адміністрацій.

2.3. За квотою суб’єктів господарювання обрання до складу Комісії відбувається за даними реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі з використанням тимчасових споруд, відповідного населеного пункту (району, району в місті) автоматизованою системою з відбору кандидатів у члени комісії у кількості 4 особи, у містах із районним поділом – по 4 особи з кожного району. При цьому у містах із районним поділом суб’єкти господарювання беруть участь у роботі Комісії при розгляді питань щодо об’єктів благоустрою, що знаходяться на території, в межах якої такий суб’єкт господарювання здійснює діяльність з використанням тимчасових споруд.

2.4. За квотою ОСН до складу Комісії включають представників зареєстрованих на території відповідного населеного пункту (в містах з районним поділом – району у місті) ОСН. За відсутності на території відповідного населеного пункту (в містах з районним поділом – району у місті) зареєстрованих ОСН, а також при створені районної комісії представники ОСН до складу Комісії не включаються, а квоти органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання ОСН пропорційно розподіляються між органами місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання.

Обрання членів ОСН до складу Комісії відбувається за даними реєстру ОСН відповідного населеного пункту автоматизованою системою з відбору кандидатів у члени комісії у кількості 4 особи, у містах із районним поділом – по 4 особи з кожного району. При цьому у містах із районним поділом члени ОСН беруть участь у роботі Комісії при розгляді питань щодо об’єктів благоустрою, що знаходяться на території, в межах якої зареєстровано такий ОСН.

2.5. Склад комісій затверджується головою відповідної ради або адміністрації для об’єктів благоустрою поза межами населеного пункту.

2.6. Термін повноважень Комісій становить 2 роки з моменту затвердження складу Комісії.

2.7. Зміни до складу Комісії вносяться в наступних випадках:

2.7.1. Припинення повноважень депутата місцевої ради, який є членом Комісії;

2.7.2. Звільнення з посади представника виконавчого органу ради чи адміністрації, який є членом Комісії;

2.7.3. Відмова члена ради підприємців входити до складу комісії;

2.7.4. Відмова члена ОСН входити до складу Комісії або припинення діяльності такого ОСН.

3. Повноваження Комісії

3.1. Комісія має право:

3.1.1. розглядати пропозиції суб’єктів господарювання щодо формування ОБ;

3.1.2. отримувати від виконавчих органів відповідних рад чи відповідних адміністрацій інформацію та документи, необхідні для вирішення питань щодо формування ОБ, в тому числі витяги, викопіювання, довідки з містобудівної та землевпорядної документації;

3.1.3. залучати до розгляду питань представників виконавчих органів відповідних рад чи відповідних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, які здійснюють діяльність на відповідній території та/або є балансоутримувачами інженерних мереж на відповідних територіях;

3.1.4. утворювати робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до їхньої компетенції;

3.1.5. залучати до участі у своїй роботі консультантів, експертів, спеціалістів (за їхньою згодою).

3.2. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

4. Організація роботи Комісій

4.1. Комісія здійснює свою діяльність у формі засідань. Засідання Комісії проводяться 1 раз на 2 тижні за наявності заяв на формування об’єктів благоустрою та/або розроблених проектів благоустрою.

4.2. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

4.3. Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі його відсутності – заступник голови.

4.4. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Комісії.

4.5. На першому засіданні Комісії обираються заступник голови та секретар Комісії.

4.6. Діяльність Комісії, в тому числі в частині організації засідань, взаємодії з відповідними виконавчими органами місцевих рад або адміністраціями забезпечуються голова Комісії, його заступник та секретар Комісії.

4.7. Голова Комісії, а в разі його відсутності заступник голови Комісії:

4.7.1. здійснює керівництво Комісією, визначає порядок її роботи;

4.7.2. головує на її засіданнях;

4.7.3. дає доручення членам комісії;

4.7.4. представляє комісію у відносинах з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

4.7.5. контролює стан виконання рішень комісії;

4.7.6. запрошує для участі у роботі комісії представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері державної політики з питань земельних ресурсів, містобудування, архітектури та благоустрою населених пунктів, об’єднань громадян, суб’єктів господарювання.

4.8. Заступник голови комісії:

4.8.1. бере участь у підготовці питань для розгляду на засіданнях комісії;

4.8.2. бере участь у здійсненні контролю за виконанням рішень комісії;

4.8.3. заміщає Голову Комісії в разі його відсутності.

4.9. Секретар комісії:

4.9.1. здійснює організаційне та документальне забезпечення роботи комісії;

4.9.2. погоджує з головою Комісії дату і місце проведення засідання комісії;

4.9.3. інформує членів комісії про час і місце проведення засідань;

4.9.4. готує проекти документів на розгляд комісії;

4.9.5. оформлює рішення комісії.

4.10. Члени комісії мають право:

4.10.1. вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії;

4.10.2. брати участь в засіданнях Комісії, роботі робочих груп;

4.10.3. брати участь в обговоренні всіх питань, які розглядаються Комісією, висловлювати свої обґрунтування, пропозиції, заперечення тощо;

4.10.4. ознайомлюватися з документацією комісії, знімати з неї копії.

4.11. Результати роботи комісії оформлюються протоколом. Члени Комісії, не згодні з прийнятими рішеннями, мають право викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Всі протоколи Комісії разом з додатками оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті відповідної ради чи державної адміністрації не пізніше наступного робочого дня після засідання Комісії.

Коментарі

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading Facebook Comments ...