Проект Закону

Проект

Закон України

«ПРО ТИМЧАСОВІ СПОРУДИ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Цей закон регулює порядок розміщення та експлуатації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Дія цього закону не поширюється на малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які не використовуються для провадження підприємницької діяльності, а також на тимчасові споруди, які встановлюються на короткий термін під час проведення ярмарків.

 Розділ 1. Основні положення

Стаття 1. Визначення понять

 1. У цьому Законі вживаються у таких значеннях:

1) Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до  споруд,  визначених  технічним  регламентом  будівельних виробів,  будівель  і  споруд і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту, та використовується для здійснення підприємницької діяльності (продаж товарів, надання послуг, виконання робіт) (далі – ТС). Конструкція тимчасової споруди має передбачити можливість її швидкого монтажу, демонтажу та переміщення. Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (не більше 10 осіб одночасно) або не мати такого приміщення.

2) замовник – суб’єкт господарювання, що має намір розмістити ТС на певній території та подав відповідну заяву.

3) об’єкти благоустрою – парки, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, шляхи, площі, майдани, набережні, прибудинкові території, пляжі, кладовища, рекреаційні, оздоровчі, навчальні, спортивні, історико-культурні об’єкти, об’єкти промисловості, комунально-складські та інші об’єкти у межах або поза межами населених пунктів або їх частини, обмежені природними чи штучними межами (в тому числі бордюрами, газонами, узбіччями проїзних частин, конструктивними елементами інших споруд, будинків та будівель).

4) паспорт об’єкта благоустрою – графічний документ, що складається на замовлення переможця торгів, виконаний на підставі погоджених матеріалів проекту ОБ з метою ідентифікації об’єкту благоустрою та який містить інформацію про основні характеристики ОБ: площа території, межі ОБ, місце розташування та архітипи ТС, елементи благоустрою, інформацію про користувача території та термін оренди ОБ.

5) архітектурний тип ТС (далі – архітип) – зовнішній архітектурний вигляд ТС, який має містити інформацію про розміри ТС, її конструктивне виконання, кольорове оформлення, місця розміщення інформації для споживачів та рекламної інформації.

6) проект об’єкту благоустрою – графічні матеріали, розроблені з урахуванням вимог до проектування елементів благоустрою згідно з ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», включають пропозиції розміщення тимчасових споруд та їх архітектурний зовнішній вигляд (архітипи).

 1. Інші терміни в цьому законі використовуються відповідно до визначень наведених у відповідних законодавчих актах.

Стаття 2. Класифікація ТС

 1. Тимчасові споруди з метою визначення особливостей їх встановлення та експлуатації можуть класифікуватися за ознаками наявності чи відсутності внутрішнього приміщення для тимчасового перебування покупців (замовників, клієнтів), способом встановлення (стаціонарні чи пересувні), видами діяльності, яка в них провадиться (торгівля, торгівля підакцизними товарами, виконання робіт та надання послуг) та характером такої діяльності (соціальні ТС – ТС, діяльність в яких здійснюється пільговими категоріями громадян або діяльність яких спрямована переважно на задоволення потреб соціально незахищених верств населення).

Стаття 3. Правове регулювання розміщення ТС

 1. Нормативно-правове регулювання розміщення ТС здійснюється відповідно до цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.
 2. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації та їх підрозділи не мають права встановлювати порядок розміщення ТС на території відповідних адміністративно-територіальних утворень.
 3. Формування об’єктів благоустрою для розміщення ТС в населених пунктах здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст з районним поділом) та районних в місті (для міст з районним поділом) рад.
 4. Формування об’єктів благоустрою для розміщення ТС за межами населених пунктів здійснюється районними державними адміністраціями.
 5. З метою реалізації повноважень, передбачених частинами 3, 4 цієї статті, відповідні органи створюють постійно діючі комісії (далі – Комісії). Комісії створюються у складі голови комісії, яким є голова органу, передбаченого частинами 3, 4 статті 3 цього Закону, або уповноваженої ним особи та 12 членів за пропорційною участю органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та органів самоорганізації населення (за умови їх створення). За квотою органів місцевого самоврядування до складу Комісії обов’язково включають депутатів місцевих рад, обраних за відповідними виборчими округами.

Розділ 2. Розміщення ТС

Стаття 4. Землі для розміщення ТС

 1. Тимчасові споруди можуть розміщуватися на земельних ділянках приватної власності та на орендованих земельних ділянках приватної, державної та комунальної власності за умови, що цільове призначення таких ділянок дозволяє здійснювати на них підприємницьку діяльність.
 2. Тимчасові споруди можуть розміщуватися на землях загального користування державної та комунальної власності. Формування земельної ділянки та надання її в користування замовнику як правило не проводиться. За бажанням замовника земельна ділянка для розміщення ТС може бути надана йому у власність чи користування на загальних підставах в порядку, визначеному Земельним кодексом України.

Стаття 5. Формування об’єктів благоустрою

 1. Об’єкти благоустрою, які можуть передаватися в оренду для розміщення ТС – частини парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах або поза межами населених пунктів.
 2. Об’єкти благоустрою формуються як цілісні (без внутрішніх розривів) частини парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів, обмежені бордюрами, газонами, узбіччями проїзних частин, конструктивними елементами інших споруд, будинків та будівель або іншими природними чи штучними межами.
 3. На забудованих територіях об’єкти благоустрою формуються вздовж кожної вулиці (провулку, узвозу, проїзду, шляху, площі, майдану, набережної) окремо. При цьому один об’єкт благоустрою має займати територію від перехрестя до перехрестя та включати територію біля перехрестя, розташованого в кінці (за годинниковою стрілкою) об’єкту благоустрою.
 4. Рішення про формування об’єктів благоустрою на землях державної та комунальної власності, не наданих в користування, приймається на засіданнях постійнодіючої Комісії, в тому числі, за результатами розгляду заяви фізичної особи-підприємця або юридичної особи про формування об’єкту благоустрою протягом десяти робочих днів з моменту її подання.
 5. Підставою для відмови в формуванні об’єкту благоустрою можуть бути виключно:

1) наявність у будь-якої фізичної чи юридичної особи зареєстрованого права на земельну ділянку, яка повністю чи частково накладається на відповідний об’єкт благоустрою;

2) неможливість використання об’єкту благоустрою з метою розміщення ТС через наявні обмеження у використанні відповідної території.

 1. Позитивне рішення Комісії оформлюється у вигляді завдання на проектування об’єкту благоустрою, в якому зазначаються межи об’єкту благоустрою, гранична площа території для встановлення ТС, площа та вимоги щодо благоустрою, озеленення, освітлення території тощо.
 2. Завдання на проектування підписується головою Комісії протягом 5-ти робочих днів з моменту прийняття рішення Комісією і заявником та є підставою для розробки проекту об’єкту благоустрою.
 3. Проект розробляється на замовлення органу, передбаченого частинами 3, 4 статті 3 цього Закону, фахівцем, що отримав кваліфікаційний сертифікат на виконання окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури протягом двох місяців з дня отримання завдання на проектування.
 4. Фінансування розробки проекту здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів або авансових внесків осіб, пропозиції яких було погоджено Комісією. Кошторис на проекті роботи складається відповідно до правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та долучається до проекту, що надається на погодження Комісії. Кошторисна вартість проектних робіт включається в стартову вартість лоту та у разі оголошення переможцем іншого учасника торгів, повертається замовнику проекту.
 5. Розроблений проект благоустрою розглядається та затверджується Комісією протягом десяти робочих днів з моменту його надходження до Комісії.
 6. Об’єкт благоустрою вважається сформованим з моменту затвердження відповідного проекту благоустрою, в порядку, передбаченому частиною 10 цієї статті. Дані про сформований об’єкт благоустрою вносяться в містобудівний кадастр (а в разі його відсутності – в окремий реєстр об’єктів благоустрою), а сам об’єкт включається в перелік об’єктів, які виставляються на торги. Органи, передбачені частинами 3, 4 статті 3 цього Закону, забезпечують загальний доступ до даних містобудівного кадастру (реєстру) в частині інформації про сформовані об’єкти благоустрою.
 7. Протягом 10 календарних днів з моменту затвердження Комісією проекту об’єкту благоустрою, остання забезпечує:
 • передачу документації на сформований об’єкт благоустрою виконавцеві торгів;
 • розміщення оголошення про проведення торгів щодо цього об’єкта благоустрою;
 • внесення даних про сформований об’єкт благоустрою до реєстру об’єктів благоустрою.

Стаття 6. Оренда об’єктів благоустрою

 1. Розміщення ТС за відсутності у замовника прав на відповідну земельну ділянку здійснюється на орендованих об’єктах благоустрою.
 2. Надання об’єктів благоустрою в оренду здійснюється на конкурентних засадах шляхом проведення торгів у формі аукціону.
 3. Умови, згідно з якими об’єкт благоустрою надається в оренду на конкурентних засадах визначаються Комісіями і мають включати вимоги до благоустрою території та його відновлення після припинення договору оренди, вимоги щодо функціонального призначення та архітипів ТС. Вимоги щодо функціонального призначення ТС можуть поширюватися не більше ніж на 50 відсотків загальної площі об’єкту благоустрою.
 4. Торги щодо надання об’єктів благоустрою в оренду мають бути проведені не пізніше двох місяців з моменту формування відповідного об’єкту благоустрою. Переможцем торгів щодо надання об’єктів благоустрою в оренду визнається суб’єкт господарювання, який запропонував найвищий розмір орендної плати за частину об’єкту благоустрою, зайняту ТС.
 5. Орендна плата за об’єкт благоустрою складається з:
 • плати за частину об’єкту благоустрою, зайняту ТС, розмір якої визначається згідно з результатами торгів, але не може бути меншим за 5% від нормативної грошової оцінки відповідної площі земельної ділянки на рік;
 • плати за частину об’єкту благоустрою, не зайняту ТС, розмір якої становить 0,05% від нормативної грошової оцінки відповідної площі земельної ділянки на рік.
 1. Об’єкти благоустрою надаються в оренду для розміщення ТС терміном на 5 років. Скорочення цього терміну допускається в разі, якщо відповідна територія згідно з містобудівною документацією запланована для будівництва.
 2. У разі, якщо протягом трьох місяців з моменту укладення договору оренди сторонами ТС не було встановлено відповідно до погодженого паспорту прив’язки ТС, орендодавець має право розірвати такий договір в односторонньому порядку.
 3. Умови договору оренди об’єкта благоустрою мають обов’язково містити необхідність дотримання орендарем вимог паспорту об’єкту благоустрою. Паспорт об’єкту благоустрою є додатком до договору оренди об’єкту благоустрою.
 4. Типовий договір оренди об’єкту благоустрою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
 5. Орендар об’єкту благоустрою, який належно виконував умови договору оренди, має переважне право на поновлення такого договору після закінчення терміну його дії.
 6. Надходження від орендної плати за оренду об’єктів благоустрою зараховуються до бюджетів відповідних місцевих рад.

Стаття 7. Торги щодо надання об’єктів благоустрою в оренду

 1. Об’єкти благоустрою надаються в оренду виключно на конкурентних засадах шляхом проведення торгів у формі аукціону.
 2. За результатами проведення аукціону з його переможцями щодо кожного з об’єктів благоустрою укладаються договори оренди об’єкту благоустрою.
 3. Організатором торгів є виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської (для міст з районним поділом – районної у місті) рада або (для об’єктів благоустрою за межами населених пунктів) районна державна адміністрація.
 4. Учасником торгів є фізична особа — підприємець або юридична особа, яка подала виконавцю торгів документи, зазначені в частині 17 цієї статті.
 5. Проведення торгів щодо надання в оренду об’єктів благоустрою здійснюється за рішенням організатора торгів один раз на два місяці, окрім випадків, коли немає заяв на формування об’єктів благоустрою. У рішенні зазначаються:

а) перелік об’єктів благоустрою, які виставляються на торги окремими лотами;

б) стартова ціна лота;

в) строк та інші умови користування об’єктом благоустрою;

г) особа, уповноважена організатором торгів на укладення договору оренди об’єкту благоустрою.

 1. Стартова ціна лоту визначається в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 2. Торги проводяться відповідно до договору між організатором торгів та виконавцем торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.
 3. Після опублікування оголошення про проведення торгів виконавець може відмовитися від договору лише у випадках, якщо проведення торгів стало неможливим з незалежних від нього причин.
 4. Винагорода виконавцю торгів, яку встановлює організатор торгів, складається з видатків на організацію та проведення торгів і прибутку виконавця.
 5. Винагорода виконавця торгів встановлюється у розмірі 25 відсотків річної плати за користування об’єктом благоустрою за кожний лот.
 6. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення торгів.
 7. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни річної плати за користування об’єктом благоустрою. Після проведення торгів гарантійні внески повертаються учасникам торгів (крім переможця торгів та учасників, які відмовилися від підписання протоколу торгів) не пізніше 5 (п’яти) робочих днів.
 8. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками торгів на окремі рахунки виконавця торгів, відкриті в банку.
 9. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадків скасування проведення торгів.
 10. Умови, оголошені перед проведенням торгів, не підлягають зміні під час укладення договору оренди об’єкту благоустрою.
 11. Перелік об’єктів благоустрою, які виставляються на торги, визначається організатором торгів. У переліку зазначаються місце розташування (адреса) об’єкту благоустрою, можлива кількість ТС, які можуть бути розміщені на об’єкті благоустрою, їхнє функціональне призначення (в разі встановлення вимог до такого), наявні обмеження в використанні об’єкту благоустрою.
 12. Підготовка лотів до проведення торгів здійснюється за рахунок коштів організатора торгів. Фінансування підготовки лотів до продажу на торгах також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором торгів та виконавцем торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота, та/або за рахунок авансового внеску замовника.
 13. Організатор торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець торгів приймає документи та матеріали на лот. Виконавець торгів після отримання документів та матеріалів на лот публікує на офіційному веб-сайті відповідної ради чи адміністрації, а також, за бажанням організатора торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення із зазначенням дати проведення торгів та переліку лотів.
 14. В оголошенні зазначаються:

а) найменування організатора торгів;

б) характеристики об’єкту благоустрою;

в) умови договору оренди об’єкту благоустрою;

ґ) стартовий розмір річної плати за користування об’єктом благоустрою;

д) місце і час проведення торгів;

е) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

є) номер рахунка виконавця торгів, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

ж) найменування та адреса виконавця торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;

з) текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря).

 1. При розміщенні оголошення на офіційному веб-сайті воно має містити фотографічні зображення об’єктів благоустрою, копії документів та матеріалів на лот.
 2. Торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 40 днів після оприлюднення оголошення.
 3. Особа, яка бажає взяти участь у торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю торгів:

а) заяву про участь у торгах;

б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи — підприємця. Для іноземних громадян та осіб без громадянства — прізвище, ім’я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа. Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;

в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).

г) представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.

 1. Виконавець торгів приймає документи в учасників — фізичних осіб–підприємців, їх представників та представників учасників — юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
 2. Особа, яка бажає взяти участь у торгах одночасно може подати заяви про участь у торгах та відповідні документи на кілька об’єктів благоустрою, але не більше ніж на 3 лоти винесені на одні торги.
 3. Після реєстрації учаснику торгів видаються вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів).
 4. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
 5. У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (довіреність на вчинення дій під час торгів, зокрема на участь у торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт). Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.
 6. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів.
 7. Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.
 8. Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).
 9. Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:

усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;

вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

тимчасово припинити проведення торгів та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.

 1. Торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.
 2. Лот виставляється на торги за наявності не менш як двох учасників.
 3. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, а також стартову ціну лота.
 4. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
 5. У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.
 6. Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 0,5 відсотка стартової плати за користування об’єктом благоустрою.
 7. У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов’язково кратною кроку торгів (пропозиція ціни з голосу).
 8. Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
 9. У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку торгів, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів.
 10. Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.
 11. Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.
 12. У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.
 13. Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів.
 14. У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок торгів, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.
 15. У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.
 16. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора торгів у день проведення торгів.
 17. За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об’єктом у день проведення торгів. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.
 18. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
 19. У процесі проведення торгів виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та організатором торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках.
 20. Один примірник протоколу видається переможцю.
 21. Ліцитатор оголошує про завершення торгів після підписання протоколу торгів.
 22. Договір оренди об’єкту благоустрою між організатором торгів (уповноваженою ним особою) і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.
 23. У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.
 24. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів зараховуються до купівельної ціни.
 25. Організатор торгів не пізніше п’яти робочих днів після проведення торгів розміщує на офіційному веб-сайті відповідної ради або адміністрації повідомлення про їх результати за кожним лотом, а також, за бажанням організатора торгів, публікує це повідомлення у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення.

Стаття 8. Встановлення ТС

 1. Після укладання договору оренди ОБ на замовлення переможця торгів фахівцем, що отримав кваліфікаційний сертифікат на виконання окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, розробляється паспорт об’єкту благоустрою, який підлягає погодженню з місцевим органом архітектури та містобудування.
 2. Погодження надається зазначеним органом протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання паспорту об’єкту благоустрою. Один примірник паспорту ОБ зберігається у місцевому органі архітектури та містобудування. Місцевий орган архітектури та містобудування включає інформацію про сформовані ОБ в містобудівний кадастр, а у разі відсутності містобудівного кадастру формує та забезпечує ведення окремого реєстру ОБ.
 3. Підставою для відмови є істотні відхилення від погодженого проекту благоустрою в частині меж та площі території ОБ, кількості погоджених ТС.
 4. У разі, якщо в установлений частиною три цієї статті не видано погодження або відмови в погоджені, паспорт вважається погодженим на десятий робочий день.
 5. Розміщення ТС в охоронних зонах інженерних мереж дозволяється за однієї з умов:
 • погодження з балансоутримувачами таких мереж та визначення в договорі оренди об’єкту благоустрою обов’язку орендаря щодо самостійного за власний рахунок демонтажу або перенесення належної йому ТС на час проведення аварійних, планових ремонтних та регламентних робіт на інженерних мережах, якщо наявність ТС створює перешкоди для проведення таких робіт;
 • укладення орендарем об’єкту благоустрою договору страхування, за яким передбачається страхування ризиків, пов’язаних із можливим завданням шкоди через розміщення ТС в охоронних зонах інженерних мереж, та вигодонабувачем за яким виступає балансоутримувач відповідних інженерних мереж.
 1. Підставами для встановлення ТС є погоджений паспорт ОБ, дозвіл на порушення благоустрою, оформлений відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», а також, у разі встановлення ТС в межах охоронних зон інженерних мереж, документ, передбачений частиною п’ятою цієї статті.

Розділ 3. Демонтаж тимчасових споруд

Стаття 9. Самостійний демонтаж тимчасових споруд.

 1. Власники ТС зобов’язані самостійно та за власний рахунок демонтувати та вивезти з території об’єкту благоустрою належні їм ТС та відновити благоустрій відповідної території в разі закінчення договору оренди об’єкту благоустрою (крім випадків його пролонгації), визнання його недійсним або розірвання в судовому порядку, а також в разі припинення підприємницької діяльності.
 2. В разі відмови власників ТС виконати обов’язки, передбачені частиною 1 цієї статті, або неповного їх виконання (зокрема не відновлення, неповного чи неякісного відновлення благоустрою території), органи державного або самоврядного контролю за благоустроєм, визначені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», мають самостійно або з залученням третіх осіб провести демонтаж ТС та відновлення благоустрою. Витрати, пов’язані з виконанням цих робіт підлягають відшкодуванню власником ТС.
 3. Орендар має право самостійно або з залученням третіх осіб здійснити демонтаж незаконно встановлених третіми особами ТС на належній йому земельній ділянці або орендованому об’єкті благоустрою.

Стаття 10. Демонтаж у разі проведення забудови земельної ділянки.

 1. У разі проведення в межах об’єкту благоустрою будівельних робіт пов’язаних з реалізацією генерального плану населеного пункту, власник тимчасової споруди повинен самостійно демонтувати тимчасову споруду.
 2. Не менше ніж за 3 місяця до початку будівельних робіт замовник будівництва повинен проінформувати власника ТС про початок робіт.
 3. У разі наявності діючого договору оренди, термін дії якого закінчується не менше як через 1 рік, власник тимчасової споруди має переважне право на подачу заяви щодо формування рівнозначного об’єкту благоустрою в іншому місці.
 4. У цьому випадку такий об’єкт не виноситься на торги.

Розділ 4. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дати його опублікування.
 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) В статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:

а) абзац другий частини 2 виключити.

б) частину 4 викласти в такій редакції:

«Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому законом».

2) Пункт 1 частини 1 статті 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» доповнити словами «або їх частини».

 1. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 1. Місцевим радам та їх виконавчим органам у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 2. Встановити, що укладення договорів оренди об’єктів благоустрою для розміщення ТС з власниками раніше встановлених ТС, за наявності документів, що підтверджують легальність їх встановлення (відповідно до нормативно-правових актів, чинних на момент встановлення ТС) та за умови розміщення на одному об’єкті благоустрою ТС одного власника, протягом 1 року з моменту набрання чинності цим законом допускається (щодо зазначених ТС) на позаконкурентних засадах.

 

Президент України                                                                                                  П.О.Порошенко

 

Порівняльна таблиця                                Положення про комісію

Коментарі

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading Facebook Comments ...