Проект Договору оренди

Проект

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

оренди об’єкту благоустрою

_______________________________________                                         «___» ____________ 20__ р

(місце укладення)

Орендодавець _____________________________________________________________________,

(найменування виконавчого органу місцевої ради або районної державної адміністрації)

з однієї сторони, та орендар _____________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи — підприємця)

в особі ________________________________________, який(а) діє на підставі ________________ з другої сторони уклали цей договір про викладене нижче:

Предмет договору

 1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності об’єкт благоустрою, який знаходиться _______________________________________________________________.

(місцезнаходження)

Об’єкт оренди

 1. В оренду передається об’єкт благоустрою загальною площею _______________________________ м2.
 2. На об’єкті благоустрою розміщені:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан тимчасових споруд, малих архітектурних форм, елементів благоустрою, інженерних мереж та інших об’єктів)

Строк дії договору

 1. Договір укладено на 5 (п’ять) років.

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

 1. Відповідно до результатів торгів (протокол аукціону №___ від ___.___.20___ р.) орендна плата за об’єкт благоустрою становить __________ (____________________ грн. ___ коп.) на рік.
 2. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі щомісячно рівними частками до ___ числа.
 3. Розмір орендної плати підлягає індексації щорічно шляхом збільшення на офіційний індекс інфляції за попередній рік.
 4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

Умови використання об’єкту благоустрою

 1. Об’єкт благоустрою передається в оренду для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 2. Розміщення тимчасових споруд на об’єкті благоустрою допускається після розробки орендарем за власний рахунок паспорту прив’язки тимчасових споруд відповідно до умов, визначених протоколом Комісії з питань формування об’єктів благоустрою №___ від ___.___.20___ р., затвердженим розпорядженням ____________________________________ №___ від ___.___.20___ р.

Умови і строки передачі об’єкту благоустрою в оренду

 1. Передача об’єкту благоустрою в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, який підписується Сторонами не пізніше ___ (__________) календарних днів з моменту оплати орендарем орендної плати за перший місяць оренди.

Умови повернення об’єкту благоустрою

 1. Після припинення дії договору орендар самостійно або з залученням третіх осіб за власний рахунок демонтує належні йому тимчасові споруди, які були розміщені на об’єкті благоустрою та повертає орендодавцеві об’єкт благоустрою у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду.

Орендодавець у разі погіршення стану благоустрою орендованого об’єкту благоустрою, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

 1. Здійснені орендарем поліпшення орендованого об’єкту благоустрою (в тому числі шляхом розміщення малих архітектурних форм), які неможливо відокремити без заподіяння шкоди об’єкту благоустрою, не підлягають відшкодуванню та переходять у власність орендодавця після припинення дії договору.

Обмеження щодо використання об’єкту благоустрою

 1. На орендованому об’єкті благоустрою діють обмеження, зазначені в:
 • схемі розміщення об’єкту благоустрою;
 • протоколі Комісії з питань формування об’єктів благоустрою №___ від ___.___.20___ р., затвердженому розпорядженням ____________________________________ №___ від ___.___.20___ р.;
 • паспорті прив’язки тимчасових споруд.
 1. Розміщення тимчасових споруд в охоронних зонах інженерних мереж, які пролягають через об’єкт благоустрою, дозволяється за умови обов’язкового погодження з балансоутримувачами таких мереж. В разі такого розміщення орендар зобов’язується самостійно або з залученням третіх осіб за власний рахунок забезпечити демонтаж або перенесення тимчасових споруд, розміщених в охоронних зонах інженерних мереж, на час проведення аварійних, планових ремонтних та регламентних робіт на цих мережах.

Інші права та обов’язки сторін

 1. Права орендодавця:
 • самостійно або через структурні підрозділи здійснювати контроль виконання цього договору та дотримання орендарем благоустрою на території орендованого об’єкту благоустрою;
 • вимагати від Орендаря усунення виявлених порушень Договору та Правил благоустрою.
 1. Обов’язки орендодавця:
 • Забезпечити безперешкодний доступ орендаря до об’єкту благоустрою;
 • В разі зміни містобудівної ситуації, яка може вплинути на використання орендованого об’єкту благоустрою негайно повідомити про такі зміни Орендаря.
 1. Права орендаря:
 • Самостійно визначати кількість тимчасових споруд і місця їх розміщення в межах орендованого об’єкту благоустрою відповідно до паспорту прив’язки.
 • Передавати розміщенні на орендованому об’єкті благоустрою тимчасові споруди в оренду третім особам.
 1. Обов’язки орендаря:
 • За власний рахунок розробити та погодити паспорт прив’язки тимчасових споруд.
 • Забезпечити проведення робіт з благоустрою орендованого об’єкту благоустрою, в тому числі регулярне прибирання та вивезення сміття, озеленення території та догляд за зеленими насадженнями, поточний ремонт малих архітектурних форми та елементів благоустрою, освітлення тощо. Роботи з благоустрою проводяться незалежно від кількості та місць розміщення тимчасових споруд.
 • Своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за Договором.
 • В разі припинення Договору, в тому числі шляхом його розірвання, не пізніше 3 (трьох) робочих днів повернути об’єкт благоустрою орендодавцеві відповідно до пункту 12 Договору.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

 1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта благоустрою чи його частини несе орендар.

Зміна умов договору і припинення його дії

 1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

 1. Дія договору припиняється у разі:
 • закінчення строку, на який його було укладено (крім випадків поновлення Договору на новий строк);
 • ліквідації юридичної особи-орендаря або припинення підприємницької діяльності чи смерті орендаря – фізичної особи – підприємця.
 1. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
 • взаємною згодою сторін;
 • рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованого об’єкту благоустрою, яке істотно перешкоджає його використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
 1. Реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

 1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

 1. Цей договір набирає чинності після його підписання сторонами.
 2. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
 3. Невід’ємними частинами договору є:
 • схема розміщення об’єкту благоустрою;
 • паспорт прив’язки тимчасових споруд;
 • акт приймання-передачі об’єкта оренди.

Реквізити сторін

 

Підписи сторін

Завантажити

Коментарі

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading Facebook Comments ...